14 December 2011

Eksperimen

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemuikonsep atau idea sains yang tertentu. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti berikut:

1. Mengenal pasti masalah

2. Membuat hipothesis

3. Merancang eksperimen:
    - mengawal pemboleh ubah.
    - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan
    - menentulkan langkah menjalanakan eksperimen
    - kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

4. Melakukan eksperimen

5. Mengumpul data

6. Menganalisis data

7. Mentafsirkan data

8. Membuat kesimpulan

9. Membuat laporan

Dalam konsep pelancongan pelajar, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.

08 December 2011

Pendekatan Sistem

Pendekatan Sistem pula menganggap proses pengajaran pembelajaran melibatkan prosedur langkah demi langkah.  Pendekatan ini digunakan oleh guru untuk menunjukkan langkah yang digunakan oleh seseorang guru untuk membawa perubahan  kepada tingkahlaku.  Ciri penting pendekatan ini ia sangat produktif dan ia menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang merangkumi seluruh sistem. Menurut Straub(1976) menyenaraikan sepuluh proses yang terlibat dalam sistem ini iaitu mengenal pasti matlamat, analisis pengajaran, mengenalpasti kemahiran kemasukan pelajar, pembangunan objektif tingkahlaku, pembangunan alat penilaian, rekabentuk strategi pengajaran, pemilihan media, pembangunan atau pemilihan bahan pengajaran dan penilaian formatif.

30 November 2011

Kekurangan PPBK

 1. Memerlukan perkakasan dan perisian kursus yang mencukupi
 2. Kekurangan perisian kursus yang berkualiti tinggi
 3. Boleh jadi membosankan
 4. Penyalahgunaan jika tidak dipantau
 5. Kebanyakan perisian tutorial tidak boleh berdialog secara bermakna
 6. Kebanyakan perisian tidak mempunyai kepintaran seperti guru Simulasi tidak semestinya menggambarkan dunia sebenar
 7. Perisian permainan dan simulasi tidak memastikan pelajar memberi respon yang baik
 8. Pelajar tidak boleh ditinggalkan dengan komputer sahaja

29 November 2011

Kebaikan PPBK

 1. Berkeupayaan meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran
 2. Meningkatkan motivasi murid dlm pembelajaran
 3. Mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar
 4. Membolehkan murid melaksanakan eksperimen yg terlalu sukar,mahal,mustahil dan bahaya
 5. Membentuk pemb koperatif serta memberi peluang kpd murid belajar secara berkesan dgn bimbingan yg minimum serta masa berinteraksi dpt dijimatkan
 6. Peneguhan serta merta dan bersistematik
 7. Menggalakkan penggunaan kaedah inkuriri-penemuan
 8. Memupuk kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran berfikir aras tinggi
 9. Perisian simulasi membawa dunia sebenar ke dalam bilik darjah
 10. Kajian yang lama dan model yang berbahaya dapat dilakukan dengan selamat
 11. Meningkatkan pencapaian akademik
 12. Mencepatkan pembelajaran
 13. Menambah tumpuan pelajar
 14. Menambahkan daya ingatan pelajar
 15. Meningkatkan motivasi untuk belajar secara berterusan
 16. Meningkatkan konsep kendiri pelajar
 17. Memupuk persepsi kawalan kendiri
 18. Mempunyai kesan sosial yang positif
 19. Memupuk sikap positif terhadap komputer

Empat Fasa Penting Dan Kandungan PPBK

Empat Fasa
 1. Menyampaikan maklumat
 2. Mesra pengguna
 3. Latihan oleh pelajar
 4. Mengukur pencapaian pelajar

Kandungan PPBK
a. Komponen Asas
· Set Induksi
· Perkembangan
· Penilaian

b. Komponen Tambahan
· Ulangkaji
· Pengayaan
· Pemulihan
· Pengukuhan

c. Komponen Maklumat
· Maklumat mencukupi & menepati sukatan pelajaran dan berkaitan dgn tajuk
· Menggunakan bahasa penyampaian yg sesuai & mudah difahami oleh pengguna
· Tidak banyak melakukan kesilapan ejaan,tatabahasa dan nahu

PPBK - Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer

PPBK ialah pengajaran yang disampaikan menggunakan pakej perisian pendidikan menggunakan komputer. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dilaksanakan secara berfikrah, terancang dan disesuaikan dengan proses pnp, dan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan perisian khusus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. Penggunaan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) secara terancang akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan, aktif dan bermutu. PPBK dikenali di Malaysia, namun begitu di negara lain dikenali sebagaimana berikut:

Computer-Assisted Instruction (CAI) - Amerika Syarikat
Computer-Aided Learning (CAL) - United Kingdom
Computer-Based Learning (CBL) - negara-negara lain
Computer-Aided/Assisted Language Learning

Berdasarkan keberkesanan yang sedia diketahui maka, berikut ialah jenis atau teknik PPBK yang diadaptasi dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran:

i. Tutorial
Berguna untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi dan Trollip, 1991) dan bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Pelajar boleh belajar mengikut kemampuan dan merekodkan aktiviti pembelajaran mereka jika tutorial dibangunkan dengan baik.

Tutorial turut digunakan dalam latihan (Scheafermeyer, 1990), pengukuhan dan penyelesaian masalah (Alessi & Trollip, 1985) serta untuk mengajar konsep-konsep yang konkrit dan abstrak dengan menggunakan ilustrasi, animasi, soalan serta teks juga video dan audio yang mampu merangsang pelajar.

ii. Latih Tubi
Latih tubi dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan dilaksanakan secara kendiri. Pelajar diberi beberapa soalan manakala komputer akan memberi maklum balas berdasarkan jawapan mereka.

Alessi dan Trollip (1991) telah mencadangkan cara pemilihan yang sesuai secara pilihan rawak

iii. Permainan
PPBK yang semakin popular masa kini dengan mengguanakan pendekatan belajar sambil bermain 
untuk menarik minat pelajar menjadikan pembelajaran sesuatu yang menyeronokkan.

Dalam melaksanakan permainan dalam pengajaran, guru perlu berhati-hati agar objektif permainan adalah sesuai dengan objektif pengajaran (MacFarlane & Sparrowhawk, 2002).

iv. Simulasi
Didefinisi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. Pelajar berpeluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan sesuatu tindakan terhadap sesuatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi sesuatu keadaan sebenar.

Pengunaan simulasi selepas sesuatu pengajaran akan mengukuhkan pemahaman pelajar dan dapat memperbetulkan kesilapan persepsi yang mungkin diperolehi semasa pembelajaran sebenar.

v. Tunjuk Cara
Berguna untuk menunjukkan kepada pelajar sesuatu prosedur. Pelajar boleh memahami sesuatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Lebih-lebih lagi melibatkan sesuatu proedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan, berbahaya atau terlalu kompleks.

Penggunaan beberapa gambar bersiri, simulasi atau animasi boleh digunakan untuk kaedah ini. Perlakuan secara interaktif, latihan berulang kali sehingga mahir dan lebih yakin diberi kepada pelajar sebelum melaksanakannya sesuatu prosedur dalam keadaan sebenar.

28 November 2011

Integrasi ICT dalam pendidikan

Pengajaran dan pembelajaran lebih menarik jika diintregrasikan dengan ICT. Ini akan memberi satu kelebihan dalam pnp dan dapat dimanafaatkan oleh pelajar.

19 October 2011

Kawal penggunaan komputer oleh anak-anak dengan aplikasi Windows

Bingung dengan penggunaan komputer yang sukar dikawal oleh anak-anak. Gunakan aplikasi Windows untuk menentukan masa penggunaan komputer. Penerangan ini khas untuk Windows 7 dan hampir sama dengan Windows Vista. Untuk memulakannya, gunakan built-in parental controls, log in dengan akaun administrator privileges and klik Start>Control Panel>User Accounts and Family  
 
Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman berikut: http://my-cikgu.blogspot.com/

13 October 2011

ICT/TMK dan peranannya dalam pendidikan di Malaysia

Pengenalan
 
ICT adalah merupakan gabungan kemajuan dalam komunikasi teknologi elektonik mikro dan telekomunikasi untuk menyalur maklumat supaya dapat membuat keputusan yang tepat. Dalam pendidikan, ICT boleh digunakan untuk mengumpul, menyimpan, memproses dan menyalurkan serta menyebarkan maklumat secara pantas seperti hantaran elektronik (e-mail) atau CD Rom untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. ICT boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dengan menggabungkan kaedah dan teori pengajaran dengan teknologi komunikasi seperti pengajaran berasaskan komputer. Kebolehan menstruktur dan menyusun maklumat untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran merupakan kemahiran yang perlu ada pada setiap orang guru dalam zaman maklumat ini. Sistem pendidikan kini mengalami perubahan berikutan dengan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara tidak langsung ia akan mempengaruhi kurikulum serta proses pengajaran dan pembelajaran dan sekolah akan dibanjiri oleh maklumat yang dibawa oleh teknologi-teknologi maklumat baru. Oleh itu proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan pendekatan yang lebih inovatif untuk mengambil peluang daripada perkembangan teknologi maklumat serta untuk menghadapi cabaran ini, guru, pelajar, pusat sumber pendidikan,ibu bapa dan Kementerian Pendidikan mestilah menilai semula peranan masing-masing bersesuaian dengan revolusi zaman maklumat.

 
Peranan Guru, Pelajar, Pusat Sumber Pendidikan dan Kementerian Pendidikan
 
Menurut Reigelath (1987) semakin jauh kita berada dalasm masyarakat yang berteknologi tinggi, cepat berubah dan berorientasikan maklumat, semakin rendah struktur sistem pendidikan. Berdasarkan kenyataan ini kita perlu mengubah dan menilai semula cara pentadbiran sekolah, pendekatan dan cara murid belajar untuk disesuaikan dengan arus perkembangan ICT kini. Guru memainkan peranan penting dalam mengubah pendekatan dan cara murid belajar.  Pertama guru berperanan bukan lagi sebagai sumber utama memberi dan menyampaikan maklumat tetapi bertindak sebagai pemudah cara atau pengurus untuk mendapatkan maklumat.  Kedua guru harus mempunyai kebolehan menyusun semula ledakan maklumat yang diperolehi dari berbagai sumber supaya dapat dijadikan maklumat yang berstruktur untuk tujuan pengajaran. Pengetahuan dalam reka bentuk pengajaran boleh membantu guru membina bahan-bahan pembelajaran seperti hipermedia atau multimedia. Ketiga guru-guru harus tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD Rom, cakera padat, hantaran melalui telesidang audio, video dan komputer untuk memudahkan proses penerimaan, penyaluran atau penyebaran maklumat kepada pelajar. Kemudahan yang dibekalkan oleh teknologi-teknologi telekomunikasi ini dapat meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. 


Manakala peranan pelajar pula untuk mendapat faedah dari perkembangan teknologi maklumat ini, 

Pertama pelajar harus bijak mengesan, mencari, menilai, memilih dan menggunakan maklumat yang sesuai secara berkesan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau membuat keputusan tanpa mengira daripada mana sumber tersebut diperolehi. Pelajar juga harusmempunyai kemahiran membaca, belajar dan menjalankan ujikaji serta penyelidikan untuk menjadi pengguna maklumat yang berkesan.

Kedua pelajar hendaklah mendapatkan dan melengkapkan diri dengan maklumat yang sebanyak mungkin sesuai dengan matlamat kerajaan mewujudkan masyarakat yang kaya dengan maklumat menjelang tahun 2020.

Ketiga, pelajar juga harus tahu menggunakan teknologi maklumat yang terdapat di pusat sumber sekolah. Pelajar tidak hanya bergantung kepada guru untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi hendaklah berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Pendekatan pengajaran akan berubah daripada tingkahlaku dan kognitif ke konstruktif di mana pelajar digalakkan berfikir dan membina model mental sendiri menggunakan teknologi maklumat. Cara pelajar belajar tidak lagi terikat dalam bilik darjah tetapi belajar di pusat sumber elektronik melalui maklumat yang disalurkan oleh satelit ke pusat sumber elektronik.


Pusat Sumber Pendidikan (PSP) juga memainkan peranan dalam memastikan para pelajar dan kakitangan menjadi pengguna idea serta maklumat yang berkesan dengan :
 1. Menyediakan kemudahan yang membolehkan akses fizikal dan intelek kepada bahan-bahan pelbagai format.
 2. Menyampaikan pengajaran bagi memupuk kecekapan dan minat untuk membaca, menonton, menggunakan maklumat dan idea.
 3. Memberikan kepimpinan, pengajaran dan bantuan nasihat dalam teknologi pengajaran dan teknologi maklumat serta penggunaan prinsip-prinsip reka bantuk pengajaran yang baik.
 4. Menyediakan sumber-sumber dan aktiviti-aktiviti yang dapat menyumbangkan kepada pembelajaran sepanjang hayat.
 5. Menyediakan tempat yang dapat berfungsi sebagai pusat maklumat di sekolah yang mana kegiatan pembelajaran bersepadu antara semua mata pelajaran, semua tahap dan aktiviti pembelajaran seluruh sekolah dapat dijalankan.
 6. Mengadakan berbagai sumber dan aktiviti pembelajaran yang menggambarkan kepelbagaian pengalaman, pendapat perspektif sosial dan kebudayaan yang dapat menyokong konsep kebebasan intelektual dan akses kepada maklumat dalam sebuah masyarakat.

  Bagi Kementerian Pendidikan pula memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi ini. Kementerian perlu memasukkan kurikulum ICT dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan, juga harus menyelaras dan bekerjasama di antara pengeluar atau penerbit filem atau video dokumentari seperti Jendela Dunia, Hari Dalam Sejarah dan sebagainya agar program-program pendidikan ini boleh digunakan oleh institusi-institusi pendidikan. Langkah ini akan memberi peluang kepada pelajar memperolehi maklumat yang terkini dan memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran pelajar. Selain peranan guru,pelajar, PSP , Kementerian Pendidikan, ibu bapa dan masyarakat setempat juga harus prihatin terhadap perkembangan ICT serta kesannya terhadap pembelajaran seumur hidup. Proses pembelajaran tidak hanya bergantung kepada bilik darjah tetapi akan sentiasa dipengaruhi oleh perkembangan ICT. Peluang-peluang pembelajaran pula tidak terhad dan terkongkong oleh umur, tempat, masa dan bentuk kerana ICT melahirkan suasana pembelajaran sepanjang hayat.  


KOMPUTER  DALAM  PENDIDIKAN PENGENALAN
 
     Perkembangan teknologi masa kini mempengaruhi setiap bidang kehidupan. Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif,dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini. Pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan berhasrat untuk  mengujudkan Sekolah Bestari yang sekali gus bertindak mengisi agenda perancangan , dan perlaksanaan Koridor Raya Multimedia (MSC). Perlaksanaan Sekolah Bestari akan membuka ruang seluas-luasnya kepada  teknologi komputer yang akan membolehkan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan. Suasana ini akan  mengurangkan jurang antara mereka yang berada dan berupaya menggunakan teknologi terkini di rumah  dengan mereka yang kurang berada.

 PENGGUNAAN KOMPUTER  DALAM  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MATEMATIK
 
    Penggunaan komputer dalam pengajaran matematik dapat memperkembang dan memperkayakan lagi  tajuk yang diajar. Cockcroft (1982) menyarankan bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik. Keadaan yang sama juga mungkin wujud dalam pengajaran dan pembelajaran  matapelajaran lain di sekolah. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian terpenting dalam pendidikan matematik. Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak bermakna jika seseorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian masalah.     Masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Langkah terjemahan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Keadaan ini telah enyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan setengah-setengah pelajar. 

    Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan (Henderson and Landersman, 1992) mendapati :
 1. Pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya     sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.
 2. Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu pelajar memahami      konsep dan prinsip matematik dengan mudah dan berkesan.
 3. Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan peningkatan yang ketara.
 4. Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lebih lama dan dapat menggunakannya dalam bidang-bidang lain.
    Dalam pendidikan matematik, komputer boleh berperanan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut:-
 1. Penghasilan Bahan Kurikulum.
 2. Latih Tubi.
 3. Tutorial.
 4. Ulangkaji
 5. Pemulihan dan Pengayaan.
 6. Simulasi
 7. Pengiraan.
 8. Alat Bantu Mengajar
      Selain daripada itu, menurut (Baharuddin & Mohd, 1995) komputer banyak memberi kebaikan dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya :-
 1. Memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri berdasarkan kemampuan masing-masing.
 2. Memudah dan mempercepatkan kefahaman sesuatu konsep matematik.
 3. Menjadikan aktiviti pembelajaran menarik dan menyeronokkan
 4. Membekalkan lebih banyak maklumat dan pengetahuan kepada pelajar
 5. Membantu pelajar mengulangi sesuatu isi pelajaran berulang kali
 
KESIMPULAN
    Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting bagi mencapai matlamat tersebut. Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mancapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi ( Wan Zahid, 1996 ). Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu dilakukan sehingga kita mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran kita sendiri, tanpa bersandar dan berharap kepada orang lain. Selagi kita bertaraf ‘pengguna’, selagi itulah kita tidak mampu merubah apa-apa.
14. Blog Hanz


15. Cikgu-zaki15 September 2011

Video Dalam Pendidikan

Salam sejahtera,

Sebulan lebih tak buat post disebabkan terlalu sibuk dengan urusan kerja, penyelidikan dan inovasi dan yang lebihnya melayan kerenah anak-anak menyambut Hari Raya aidilfitri. Mungkin belum terlambat untuk mengucapkan Selamat Hari Raya aidilfiri kepada pengunjung blog ini.

Post sebelum ini ada dijelaskan nota berkaitan penerbitan video, sejarah, ciri-ciri dan penerbitannya khusus untuk pendidikan. Kali ini akan membicarakan tentangamali penerbitan video untuk pendidikan dan minggu ini dan minggu sebelumnya (sebelum raya) pelajar PISMP sibuk dengan amali video untuk menyiapkan klip video pendidikan untuk tempoh 3 - 5 minit. Nampaknya semuanya bersemangat dan kreatif menghasilkan yang terbaik. Antara jenis video yang dihasilkan oleh pelajar ialah:

 • Tunjukcara
 • Lakonan
 • Animasi
 • Temuramah
 • Puppet

Antara amali yang menarik dan kreatif ialah penghasilan animasi berkaitan dengan pendidikan. Pelajar menggunakan lukisan dan cebisan kertas yang difotokan dengan kamera DSLR. Dengan setting kamera yang betul berpuluh-puluh / ratus keping foto perlu diambil dengan perancangan yang rapi. Foto-foto itu kemudiannya diedit dengan Movie Maker untuk dijadikan video.Langkah seterusnya ialah memasukkan narasi, muzik latar dan kesan bunyi. Diharapkan amali seperti ini dapat mengasah bakat mereka untuk menjadi bakal guru yang kreatif dalam penghasilan media yang menarik untuk pnp.Bersama pelajar juga, sebuah muzikal drama dihasilkan untuk sambutan kemerdekaan ke-54. Lakonan dan nyanyian pelajar memberangsangkan walaupun penggambaran hanya dibuat di sekitar institut. Tahniah kepada pelajar yang menjayakan lakonan tersebut.
Diharapkan pengalaman sepanjang penggambaran akan memberikan pengalaman yang bermakna kepada pelajar.

12 September 2011

Apakah alamat IP?

Intranet ialah “Internet mini” yang direka bentuk untuk komuniti tertutup pengguna. Selalunya digunakan dalam syarikat dan organisasi untuk berkongsi maklumat secara cepat dan mudah, intranet adalah cara yang berkuasa untuk kumpulan internal berkongsi akses selamat dan serta merta ke program, fail dan perkhidmatan. Walaupun intranet mungkin tidak berlokasi di web, reka bentuknya sama. Seperti juga web, kekuatannya datang dari sumber yang dikongsi datang dari sejumlah komputer berangkai.

Apakah Internet?

Internet ialah rangkaian global, atau “web,” komputer yang saling berhubung. Juga dikenali sebagai “rangkaian sejagat” (WWW), Internet merangkumi setiap komputer yang berhubung di sekeliling dunia yang digunakan oleh orang untuk berkongsi maklumat, menghantar emel, melayari laman web, menjalankan bisnes dan banyak lagi.

07 September 2011

Aapakah Laman Utama?

Laman utama ialah muka surat utama laman web, dan muka surat pertama yang muncul bila anda memasukkan nama domain pada perayau anda. Seperti juga muka surat buku atau muka surat hadapan surat khabar, laman utama menjadi titik permulaan untuk navigasi dan perayauan yang lebih mendalam.

25 August 2011

Apa istilah yang sesuai????

Salam sejahtera,

Sudah seminggu saya letakkan undian tentang apa istilah yang sesuai :
 • Alat Bantu Mengajar
 • Bahan Bantu Mengajar
 • Media Pengajaran
 • Media Pembelajaran
 • Media Pengajaran dan Pembelajaran
Undian setakat ini memihak kepada Bahan Bantu Mengajar. Mungkin sebutan ini biasa didengar atau disebut oleh pensyarah atau guru-guru di sekolah. Dalam rekabentuk pengajaran, media diistilahkan sebagai saluran komunikasi antara pengirim dan penerima yang boleh merangsang fikiran, minat, tumpuan yang boleh mengakibatkan perubahan tingkah laku. Secara umum juga disebut MEDIA MASSA bukan  'BAHAN MASSA'. Media massa membawa maksud medium yang digunakan untuk menyampaikan berita secara meluas kepada umum. Tetapi di sekolah masih kekal menyebut bahan bantu mengajar.

Pendidikan dalam era teknologi disesuaikan dengan mengintegrasikan ICT dalam semua mata pelajaran, tugas guru sudah menjadi fasilitator, bukan sebagai pakar berpidato di depan kelas. Dengan kata lain, istilah sage on stage tiada lagi tetapi menjadi Guide on side. Bermakna ICT menjadi media pengganti guru dengan pembelajaran berasaskan PPBK. Pada ketika itu, bahan bukan menjadi pembantu guru, tetapi media mengambil alih tugas pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran menggunakan pelbagai media: video, audio, animasi, teks, grafik dan sebagainya menjadikan pembelajaran lebih mudah difahami, menarik minat kerana media tersebut merangang pelbagai pancaindera murid-murid. Pembelajaran bukan lagi teacher centered tetapi lebih kepada student centered.

Dengan jelasnya maksud media berbanding bahan, rasanya media pembelajaran atau media pengajaran dan pembelajaran lebih sesuai.
>>>Sama-sama difikirkan.
19 August 2011

Amali Audio

Salam sejahtera,

Semua pelajar perlu menyiapkan rakaman bagi skrip yang telah dirancang. Hanya gunakan Audacity untuk kerja rakaman dan suntingan. Berikut diberikan panduan bagaimana menghasilkan kualiti rakaman yang baik.

Skrip intro,  narasi, dialog watak perlu disediakan. Setiap dialog perlu dihafal dan dilatih supaya lancar sebutan dan sesuai dengan watak. Semasa rakaman, buat berulang kali sehingga mendapat kualiti rakaman yang terbaik.

Rakaman dijalankan di studio rakaman, sila buat tempahan dulu. Kalau dibuat di rumah / bilik, pastikan dapat mengawal gangguan bunyi. Bilik tersebut perlu ada penyerap bunyi seperti kusyen atau kain tebal untuk mengelak gema / echo.

Gunakan mikrofon tunggal (Dinamik / Kondenser), jangan guna mikrofon pada headphone. Lindungi mikrofon dengan penapis angin / span untuk mengelak kesan angin dalam rakaman. Tutup kipas. Jangan bercakap teralalu hampir dengan mikrofon.


Semasa rakaman, pastikan bentuk waveform mencapai paras maksima dalam trek / jangan melebihi paras yang dibenarkan. Sudah diterangkan dalam kuliah.

Bersabar semasa rakaman. Jangan harapkan nak cepat siap..

Bila semua rakaman telah selesai, buat suntingan dengan membuang rakaman yang tidak diperlukan. Laraskan semua hasil rakaman dengan Effect > Amplify

Masukkan kesan bunyi yang sesuai.

Akhirnya masukkan muzik latar. Laraskan Fade in (FI), Fade Down (FD), Fade Down (FD) dan Fade Out (FO). Pastikan ada muzik intro dan penutup. Muzik latar perlu sesuai dengan cerita dan audien.

Muatkan semua kerja amali tersebut ke dalam CD. Masukkan semua perancangan, skrip dan cd audio je dalam folder portfolio.

Selamat Maju Jaya.

15 August 2011

Pembangunan Rangkakerja Teoritikal

OBJEKTIF:

• Menerangkan maksud pembolehubah

• Mengenalpasti keperluan kerangka kerja teoritikal

• Membezakan empat jenis pembolehubah.

• Membangunkan hipotesis

• Mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam projek penyelidikan.

A) PENGENALAN DAN KEPERLUAN

Kerangka teori yang baik akan mengenalpasti dan membincangkan bagaimana hubungan antara pembolehubah-pembolehubah di atas. Rangkakerja dibangunkan secara logik, dijelaskan dan dihuraikan rangkaian di antara semua pembolehubah yang terlibat dalam sesuatu masalah.

Teori dan hipotesis yang dibentuk akan menyatakan masalah kajian dan kajian itu akan memfokuskan kepada penyelesaian masalah. Oleh itu kita perlu benar-benar memahami pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam kajian supaya memudahkan kita menyelesaikan masalah kajian.

B) KEPERLUAN MEMBANGUNKAN RANGKA KERJA

Selepas menjalankan pra-pengumpulan maklumat (pengamatan), melengkapkan ulasan karya, mendefinisikan masalah kajian, maka kita perlu bersedia untuk membangunkan rangka kerja. Rangka kerja adalah suatu model yang menunjukkan hubungan logik beberapa faktor yang telah dikenal pasti sebagai punca kepada masalah kajian. Perhubungan ini menunjukkan aliran secara logik seperti apa yang telah dikaji melalui ulasan karya-karya lepas. Semua aliran pembolehubah yang dikemukakan perlu dinyatakan setelah kita membuat pembacaan yang mendalam tentang sesuatu topik yang dikaji.

Ini merupakan suatu perancangan, struktur dan strategi yang menjadi landasan kepada penilaian hipotesis. Perancangan yang telah dibuat melalui rangkakerja teoritikal, perlu menunjukkan satu skema yang menyeluruh. Ia merupakan garis panduan tentang apa yang akan dilakukan oleh penyelidik dari peringkat pengolahan hipotesis sehingga kepada analisis data. Rajah yang dilukis itu dinamakan sebaga rajah skematik.

Melalui rangkakerja, objektif penyelidikan dapat dibangunkan bagi menerangkan sama ada perhubungan jangkaan yang telah kita bentuk itu sah atau tidak. Cadangan perhubungan itu kemudian akan diuji dengan menggunakan analisis data yang sesuai. Ini menunjukkan bahawa rangkakerja adalah asas kepada langkah penyelidikan yang seterusnya. Walaupun hipotesis yang boleh diuji itu tidak semestinya dibangunkan, namun pembentukan rangkakerja teoritikal adalah sesuatu yang amat penting dalam penyelidikan.

Ini menunjukkan bahawa rangkakerja teoritikal atau konseptual yang dibangunkan dengan logik perlu menerangkan dan menghuraikan rangkaian perhubungan di antara konsep atau pembolehubah yang berkaitan dengan situasi masalah.

C) KOMPONEN RANGKA KERJA TEORITIKAL

Apabila disebut pembolehubah, maka ia adalah berkaitan dengan penyelidikan kuantitatif. Sesuatu penyelidikan kuantitatif adalah berkaitan dengan rangkakerja teoritikal. Terdapat lima asas yang perlu ada pada sesebuah rangka kerja teoritikal.

(1) Mengenalpasti dan melabel pembolehubah dengan betul.

(2) Tunjukkan perhubungan yang berlaku di antara pembolehubah yang telah dikenalpasti.

(3) Tunjukkan secara teori arah anak panah bagi perhubungan-perhubungan yang ingin dijelaskan pada gambarajah.

(4) Terangkan secara logic bagaimana dan kenapa perhubungan itu berlaku seperti yang kita jangkakan.

(5) Lukiskan gambarajah skematik dengan lengkap bagi model yang ingin kita jelaskan.

Penerbitan Audio

Penerbitan Audio
Sejauh manakah audio penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran?

Pengenalan

Media audio berupaya untuk memberi sumbangan unik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran seperti pembelajaran kendiri bagi murid-murid yang kurang keupayaan membaca, pembelajaran bahasa asing, bercerita untuk memerangsang imaginasi, muzik untuk aktiviti fizikal dan sebagainya. Alat-alat seperti radio kaset dan CD seharusnya adalah sesuatu yang biasa digunakan dalam bilik darjah disebabkan penggunaannya yang mudah. Walau bagaimanapun penggunaan media audio yang berkesan memerlukan kefahaman tentang proses pendengaran serta pemilihan bahan berdasarkan objektif pengajaran.

Mendengar adalah merupakan suatu proses komunikasi. Terdapat dua aspek penting yang perlu anda fahami mengenai proses pendengaran iaitu mendengar (hearing) dan mendengar dengan memberi perhatian ( listening). Proses mendengar atau “hearing” hanyalah satu proses fisiologi sementara mendengar dengan memberi perhatian adalah merupakan proses psikologi. Bolehkah anda membezakan di antara ke dua-duanya?

Contohnya begini. Anda sedang berbual-bual dengan teman wanita anda dalam sebuah restoran. Semasa perbualan itu, anda mendengar (hear) bunyi kenderaan di luar, bunyi pelanggan bercakap-cakap, suara kanak-kanak ketawa dan sebagainya, namun bunyi-bunyi itu tidak anda perduli atau berikan perhatian. Sebaliknya anda mendengar dengan memberi perhatian yang serius (listen) terhadap apa yang teman wanita anda cakapkan. Sekarang bolehkan anda membezakan di antara mendengar dengan mendengar dengan memberi perhatian? Di dalam bilik darjah keadaan serupa boleh berlaku. Bolehkah anda terangkan mengapa keadaan ini berlaku? Ya, ini ada kaitan dengan proses komunikasi.

Keberkesanan proses mendengar di kalangan murid-murid bergantung pada beberapa perkara. Pertama, tahap perbendaharaan kata atau kemahiran bahasa yang dimiliki oleh mereka. Ini bermakna bahawa kandungan mesej dalam bahan audio hendaklah dalam lingkungan keupayaan kemahiran berbahasa murid.
Kedua, sejauh manakah murid-murid dapat mendengar dengan jelas sesuatu bahan audio seperti bahana atau kelantangan (volume) audio dan kejelasan sebutan. Bahana yang rendah sukar didengari oleh murid-murid sementara sebutan yang kurang jelas akan menyukarkan murid-murid untuk memahami mesej yang hendak disampaikan.

Ketiga, sejauh manakah nada sesuatu bunyi itu berbentuk sekata atau monotonous. Nada yang sekata sepanjang masa akan menyebabkabkan pendengar atau murid menjadi lali sehingga ia tidak memberi perhatian tentang apa yang didengarinya. Oleh itu adalah penting sesuatu bahan audio itu mempunyai nada yang tidak sekata.

Keempat, sejauh mana seseorang pendengar atau murid-murid itusecara fizikalnya berupaya untuk mendengar. Murid-murid yang mengalami selsema atau kurang sihat berkemungkinan kurang berupayaan untuk memberi perhatian tentang apa yang didengarnya.

Setelah membaca perenggan-perenggan di atas anda seharusnya dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar. Pertama ialah penyampai mesej (guru) dan kedua ialah penerima mesej(murid). Guru yang dapat mempersembahkan atau menyampaikan mesejnya dengan berkesan kepada murid-murid yang bersedia untuk mendengar mesej akan menghasilkan proses mendengar yang berkesan.  Sebaliknya bahan audio yang tidak dirancang, dihasil dan digunakan dengan baik oleh guru akan menyebabkan proses mendengar kurang berkesan.


Penghasilan Bahan Audio Pendidikan


Sekarang anda hendak menghasilkan suatu bahan audio. Terdapat beberapa format penerbitan bahan audio yang boleh dihasilkan sendiri oleh anda. Di antara format-format tersebut ialah;

 • Lakonan
 • Temubual
 • Simulasi
 • Dokumentasi
 • Demonstrasi
 • Penerangan
 • Diskusi
Sekarang katakanlah anda hendak menerbitkan sebuah lakonan. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil perhatian sebelum anda memulakan kerja. Dengan kata lain anda perlu merancang. Langkah-langkah berikut penting untuk anda fikirkan sebelum anda memulakan kerja.

1.         Tetapkan matlamat
Anda perlu menentukan tujuan anda menerbitkan bahan audio tersebut. Siapakah kumpulan sasaran atau tahap murid? Bagaimana tentang kebolehan berbahasa murid, minat dan motivasi mereka? Adakah bahan yang akan anda hasilkan sejajarkan dengan sukatan pelajaran? Adakah bahan audio yang akan anda hasilkan ini sesuai dengan objektif pengajaran? Persoalan-persoalan tersebut perlu diberi perhatian sebelum anda membuat keputusan.

2.         Mengumpul bahan
Kumpulkan bahan-bahan dan sumber-sumber yang diperlukan. Fakta yang hendak dimasukkan hendaklah betul serta mencukupi dan kaya dengan maklumat yang diperlukan dalam sukatan pelajaran. Selain daripada itu anda juga perlu mengumpul kesan-kesan bunyi, muzik serta lagu-lagu tertentu yang mungkin diperlukan.

3.         Pemilihan bahan
Bahan yang anda kumpulkan kemungkinan terlalu banyak. Anda perlu memilih bahan yang bersesuaian sahaja.

4.         Menulis skrip
            Di sinilah anda menulis atau mengarang kandungan bahan audio anda.

5.         Menyediakan peralatan
Anda perlu menyediakan peralatan yang diperlukan dalam penerbitan bahan audio. Di antara peralatan asas ialah alat perakam, mikrofon, pengadun suara, kaset atau pita audio dan kabel-babel yang sesuai. Selain daripada itu anda perlu memastikan bahawa alatan-alatan tersebut dipasang dengan betul.
6.         Membuat rakaman
Di peringkat inilah anda akan membuat rakaman suara, memasukkan kesan-kesan bunyi serta muzik-muzik latar.

7.         Prebiu
Setelah rakaman siap, anda perlu mendengar hasil rakaman tersebut dan kemudian membuat beberapa pembetulan sekiranya perlu.

8.         Penggunaan bahan audio
Di peringkat ini anda akan menggunakan bahan yang telah dihasilkan itu di dalam bilik darjah.


Format Audio


Sekarang cuba kita tinjau format-format audio yang biasa digunakan dalam pengajaran. Anda perlu mengetahui tentang format audio kerana ini melibatkan peralatan yang akan digunakan. Di antara format-format audio adalah seperti berikut;

Kaset audio
Saiz format audio ini ialah 2.5” X 4” X 0.5”. Kelebaran pitanya ialah 1 per 8 inci. Format ini paling banyak terdapat di pasaran dan menggunakan alat pemain kaset. Pengguna boleh merakam dan memadam. Ianya mudah digunakan serta berupaya untuk mengelak dari terpadam. Tape ini berupaya merakam dalam tempoh masa tertentu seperti C-60 (boleh merakam selama 60 minit dengan menggunakan kedua-dua belah bahagian), C-90 (45 minit bagi setiap bahagian) dan C-120 (60 minit bagi setiap bahagian)

Kaset mikro
Saiz keseluruhan format audio ini adalah lebih kecil berbanding format kaset audio. Walaupun saiz pitanya adalah sama iaitu 1 per 8 inci, namun ia perlu menggunakan alat pemain kaset yang kecil. Seperti kaset audio, pengguna boleh merakam dan memadam kandungannya dengan mudah.

Fonograf atau piring hitam
Format ini berbentuk bulat dan leper. Terdapat tiga saiz yang diukur dalam diameter iaitu; 7, 10 dan 12 inci. Pengguna tidak boleh membuat rakaman. Format ini memerlukan alat pemain fonograf. Walaupun format ini mudah digunakan, ianya tidak lagi porpular dan sukar di dapati dalam pasaran hari ini.

Cakera padat atau CD
Format ini berbentuk bulat dan leper serta bersaiz 4.72 inci dalam diameter. Ianya mempunyai kualiti bunyi yang tinggi. Walau bagaimanapun pengguna tidak boleh membuat rakaman atau memadamnya dengan mudah. Format ini memerlukan alat pemain CD

Cakera Padat

Cakera padat DVD
-       Cuba cari maklumat tentang jenis cakera ini …


Alat-Alat Rakaman Audio


Untuk menerbitkan bahan audio anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut;

 • Alat perakam
 • Mikrofon
 • Pita audio atau kaset audio
 • Kabel

Perakam Audio

Perakam audio yang mudah ialah pemain kaset yang biasa terdapat dalam pasaran. Walau bagaimanapun tidak semua pemain kaset boleh merakam audio. Cara mudah untuk mengenali pemain kaset yang boleh membuat rakaman ialah dengan kehadiran butang rakaman atau record (biasanya butang ini berwarna merah).Biasanya alat ini mempunyai mikrofon terbina dalam. Mini compojuga boleh digunakan sebagai perakam audio sekiranya ia mempunyai butang rakaman.


Mikrofon

Kualiti bunyi banyak bergantung pada  pemilihan pnggunaan mikrofon. Mikrofon yang baik akan menghasilkan rakaman yang jelas. Maklumat berikut akan memberi pengetahuan kepada anda tentang pemilihan mikrofon yang sesuai bagi kerja-kerja rakaman mengikut situasi tertentu.

Mikrofon boleh dikelasifikasikan mengikut jenis penggunaan dan bentuk penerimaan bunyi dan mekanismanya.

      Gambar 1:  Sebuah mini compo          

Gambar 2:   Sebuah perakam audio
Sumber : Safian Abd. Rashid (2000)Jenis Mikrofon Mengikut Penggunaan


·         Mikrofon Mini

Mikrofon mini boleh dibahagikan kepada dua iatu jenis tie pin danneck hanging. Tie pin lebih kecil saiznya dan biasanya disematkan pada tali leher atau kolar baju. Jenis neck hanging pula biasanya digantung pada leher. Gambar3: mikrofon tie pin            Gambar4:  mikrofon neck hanging


·         Mikrofon Tanpa Wayar

Mikrofon ini memerlukan alat penerima (receiver). Tidak terdapat sebarang wayar di antara mikrofon dengan alat penerima tersebut. Isyarat dihantar secara gelombang dari mikrofon ke alat penerima melalui antena. Mikrofon ini biasanya digunakan oleh pengguna yang bergerak aktif.


Gambar 5 : mikrofon tanpa wayar


Jenis Mikrofon Mengikut Bentuk Penerimaan Bunyi

Mikrofon Semua Hala (Omni-Direction)

Mikrofon jenis ini menerima bunyi dari semua arah. Mikrofon ini biasanya digunakan untuk perbincangan kumpulan atau temubual.

Gambar 6 ; Mikrofon semua hala


Jenis Mikrofon Mengikut Mekanisme

Fungsi mikrofon adalah untuk menukar gelombang akustik ke dalam bentuk getaran mekanikal. Getaran mekanikal itu kemudiannya ditukarkan ke dalam bentuk arus elektrik. Terdapat 4 jenis mekanisme mikrofon. Berikut adalah jenis dan ciri-ciri dan penggunaannya

Jenis Mekanisme
Ciri-Ciri
Penggunaannya
Kondenser
Menerima kesan bunyi dengan baik
Peka pada bunyi
Peka pada getaran
Tidak tahan getaran kuat
Tidak tahan panas dan lembapan
Vokal/Nyanyian
Ucapan
Penyampaian (Narration)
Dinamik
Kualiti bunyi baik
Peka pada bunyi
Tahan getaran kuat
Tahan panas dan lembapan
Temubual di luar bangunan (out door interview)
Siramik
Binaannya ringkas dan mudah
Buatan lebih kemas dan kuat
Pertuturan dan muzik
Hablur
Binaan ringkas dan mudah
Harganya agak murah
Peka pada suhu dan kelembapan
Pertuturan

Mikrofon Dua Hala (Bi-Direction)

Mikrofon ini menerima bunyi dari bahagian depan dan belakang sahaja. Mikrofon ini sesuai dalam keadaan soal jawab atau temubual antara dua orang.
                                                       Gambar 7 : Mikrofon dua hala

Mikrofon Satu Hala (Uni-Directional)

Mikrofon jenis ini menerima bunyi yang datang dari satu hala sahaja.  Ianya kurang peka dengan bunyi yang datang dari lain-lain hala. Oleh itu mikrofon ini sesuai bagi seorang penyampai atau suatu situasi di mana bunyi-bunyi asing berada dalam aras paling minimum.
Gambar 8:Mikrofon satu hala


Mikrofon Shortgun

Mikrofon ini adalah mikrofon satu hala yang berupaya untuk menerima bunyi dari sudut yang sempit dalam jarak yang agak jauh. Mikrofon ini sesuai digunakan sekiranya anda tidak berupaya untuk menghampiri sesuatu punca bunyi seperti bunyi burung, acara sukan atau bunyi-bunyi haiwan.

Gambar 9:Mikrofon shortgun
Pita Audio

Pita audio boleh terdapat dalam beberapa bentuk. Bentuk atau format yang paling popular ialah kaset. Kandungan pita audio boleh terpadam sekiranya anda menekan butang rakaman pada perakam kaset.

Pengadun Suara

Bagaimana sekiranya anda hendak merakam suara narator dan dalam masa yang sama terdapat kesan bunyi dan muzik latar? Secara mudahnya, anda hanya memerlukan tiga pemain kaset. Satu untuk merakam dan dua lagi untuk memainkan kesan bunyi dan muzik latar. Cara ini masih boleh digunakan untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun hasilnya tidaklah sebaik penggunaan alat pengadun suara (audio mixer) seperti mana yang dalam ilustrasi di bawah. Pengadun suara adalah alat yang mempunyai banyak saluran input yang boleh dilaras bahananya dan satu output. Alat ini biasa terdapat di studio-studio rakaman.

Sekarang katakanlah anda telah bersedia dengan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk membuat rakaman. Sebelum anda membuat rakaman anda tentulah sudah mempunyai idea. Idea anda hendaklah distrukturkan dalam bentuk skrip. Skrip hendaklah disediakan terlebih dahulu. Jangan mulakan rakaman sekiranya skrip anda tidak mantap. Cara terbaik ialah dengan membuat latihan membaca skrip. Apabila anda telah bersedia barulah mulakan kerja-kerja rakaman. Ini akan menjimatkan masa dan mutu rakaman akan lebih baik. Anda terpaksa mengulang rakaman sekiranya terdapat kesilapan semasa kerja-kerja rakaman dibuat. Berikut adalah contoh sebuah skrip audio.

Pelakon/
Narator
Narasyen
Muzik
Kesan Bunyi


(Muzik tema)
FI, Fup
(Running 10 sec.

Pencerita
Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang mengisahkan…
Muzik tema
FD(Muzik tema)
Fup, FO
(Running 6 sec.)Bunyi engin kereta dan hon

En. Kassim
Assalamualaikum, Assalamualaikum

Bunyi ketukan pintu
Mak Minah
Walaikumusalam.
En. Kassim. Apa hal tergesa-gesa ni?
Di dalam contoh skrip di atas, anda dapati terdapat beberapa singkatan seperti  FI, Fup, FD, FO. Singkatan ini membawa maksud tertentu dan perlu difahami oleh juru teknik yang mengawal alat rakaman. Hal ini penting kerana kerja-kerja rakaman biasanya melibatkan kumpulan beberapa orang di mana setiap orang mempunyai peranannya. Berikut adalah maksud bagi singkatan-singkatan yang perlu anda ketahui dan gunakan apabila menghasilkan skrip.

FI (Fade in)
Muzik masuk perlahan-lahan
FO (Fade out)
Muzik hilang perlahan-lahan
FUp (Fade up)
Muzik menaik perlahan-lahan
FD (Fade down)
Muzik menurun perlahan-lahan
BG (Back Ground)
Muzik latar

Teknik rakaman  Audio
Sebagai sebahagian rakaman pita video, bunyi mempunyai pelbagai bentuk:
 • Suara segerak orang yang muncul dalam sesuatu adegan yang sedang dirakam pada pita video pada masa yang sama ketika gambar dirakam.
 • Bunyi yang penting bagi subjek (sebagai contoh,bunyi binatang ,jalan atau mesin) dirakam pada pita video pada masa sama dengan gambar yang dirakam.
 • Bunyi yang penting atau bunyi biasa bagi subjek itu tetapi dirakam pada pita audio yang berasingan daripada gambar ( boleh juga diperoleh daripada rekod kesan bunyi)
 • Perawian yang boleh dirakam oleh satu atau lebih suara luar kamera sama ada pada masa sama gambar itu dirakam,atau keutamaannya pada pita audio dan ditambah kepada gambar selepas gambar disunting.
 • Muzik sebagai satu pengenalan, latar belakang atau antara segmen program yang dirakam pada pita audio dan kemudian dipindahkan kepada pita video selepas penyuntingan.

Perkara perkara yang perlu diambil perhatian  apabila merakam bunyi untuk rakaman pita video
 • Lebih baik gunakan sesuatu mikrofon yang diasing daripada yang dibina di dalam kamera video . Letakkan ia rapat dengan subjek untuk kualiti terbaik-tidak lebih daripada 3 kaki jauh dari seseorang yang sedang bercakap.
 • Pertimbangkan penggunaan mikrofon wayerles atau mikrofon senapang patah jika sukar untuk menyimpan mikrofon yang biasa,atau tali kod, luar daripada adegan.
 • Jika lebih daripada satu mikrofon  akan digunakan di dalam sesuatu adegan, sambungkan setiap kepada input pada pengadun audio yang ini pula disambungkan kepada talian input pada PKV. Ubahsuai aras bunyi sebelum rakaman bermula.
 • Mulakan rakaman sekurang-kurangnya 10 saat sebelum bunyi dan aksi dimulakan dan teruskan rakaman untuk sekurang-kurangnya  10 saat selepas bunyi dan aksi ditamatkan. Pembukaan dan penutup yang kosong akan diperlukan semasa penyuntingan.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK