31 July 2012

Apakah itu Macromedia Flash Player?

Flash adalah teknik pemprogaman yang memainkan animasi dan filem dalam tetingkap perayau anda. Apa-apa grafik atau imej bergerak yang anda lihat pada web berkemungkinan besar animasi Flash. Kebanyakan komputer dipasang dengan Flash, tetapi jika anda tidak mempunyainya, anda boleh muat turunkannya secara percuma bila-bila masa di www.macromedia.com/downloads, atau anda akan digesa untuk memuat turunkannya di laman web.

Apakah itu Real Player?

Real Player adalah program yang memainkan fail video dan audio streaming. Walaupun Real Player tidak dipasang pada kebanyakan komputer, anda boleh memuatturunkannya secara percuma pada www.real.com.

Apakah itu “buffering”?

"Buffering" adalah satu proses yang digunakan oleh komputer untuk memuat turun fail media untuk “streaming”. Untuk memastikan permainan tanpa ralat fail audio atau video tanpa menyaratkan pemain, datanya dimuatturunkan dan disimpan dalam komputer anda berbanding jika dimainkan.

Apakah itu “streaming”?

"Streaming" adalah proses yang membenarkan laman web untuk mula memainkan fail video dan audio besar secara cepat tanpa menunggu ia dimuatturunkan. Anda boleh menonton atau mendengar secara serta merta kerana data terus menerus tiba secara “stream” pada komputer anda.

Apakah itu URL?

URL (atau Pengesan Sumber Seragam) mengenal pasti “alamat” laman web Internet Misalnya, bila anda menaip URL “www.e-rticle.com” pada pelayar anda, anda dibawa ke alamat laman utama e-rticle.com di jaringan sejagat (World Wide Web).

16 May 2012

Apakah itu fail PDF?

PDF (atau Format Dokumen Mudah Alih) ialah format standard Internet untuk memindah dan memapar fail dokumen. Semua dokumen Word sehinggalah fail Excel dan grafik yang rumit, boleh ditukarkan menjadi “PDF” oleh program Adobe Acrobat. Acrobat ialah aplikasi berkuasa tinggi yang mengekalkan fon, format, warna dan grafik untuk dilihat dan dicetak secara konsisten dari satu komputer ke komputer lain. Apa yang anda perlukan untuk memapar dan mencetak fail-fail PDF ialah program percuma, Adobe Acrobat Reader. Disebabkan PDF biasa ditemui dalam web, anda patut melayari www.Adobe.com untuk memuat turun satu salinan Acrobat Reader jika anda belum memilikinya.

25 April 2012

Apakah perbezaan di antara Real Player dan Media Player?

Bila memainkan fail video dan audio, Media Player dan Real Player menjalankan tugasan tanpa beza. Walaupun Real Player memerlukan anda melayari laman luar untuk dimuatturunkan, Microsoft termasuk Media Player secara percuma dengan Windows. Untuk menonton pemprogaman HBN, anda memerlukan sekurang-kurangnya Media Player 9. Jika anda belum mempunyainya, jika anda memuatturunkannya secara percuma semasa anda  mengakses HBN, atau dapati ia di http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp

17 April 2012

Apakah itu nama Domain?

Nama domain adalah alamat internet yang unik, URL, sebuah laman web. Secara teknikal, ia adalah nama teks biasa, (seperti “e-rticle.com”) yang sepadan dengan nombor IP (protokol Internet) alamat komputer. Dua laman web tidak akan mempunyai nama domain yang sama, tetapi setiap komputer, bisnes atau orang boleh mendaftar atau mencipta laman web untuk sebanyak mana nama domain unik seperti apa yang mereka pilih.

19 February 2012

Pendekatan dan Strategi Pengajaran

Di dalam konteks pendidikan,konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu,misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran sesuatu mata pelajaran.Dengan perkataan lain,pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya.

Menurut Edward M.Anthony (1963),pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik.

Berdasarkan kepada huraian Edward M.Anthony,kita boleh merumuskan bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model,prinsip atau prinsip atau teori pembelajaran,misalnya daripada konkrit kepada abstrak,daripada konkrit kepada abstrak,daripada mudah kepada kompleks,daripada keseluruhan kepada bahagian,daripada umum kepada spesifik(deduktif),daripada spesifik kepada umum(induktif) daripada dekat kepada jauh,daripada diketahui kepada belum diketahui.

Pendekatan adalah aksiomatik,iaitu kenyataan dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan.jika kita menggunakan cara-cara melaksanakan model,prinsip atau teori pembelajaran terhadap sesuatu pelajaran,maka model,prinsip atau teori pembelajaran boleh dijadikan sebagai suatu pendekatan dalam pelajaran yang berkenaan.

Pendek kata,pendekatan di dalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan kepada objektifnya.

14 February 2012

Kaedah - Pendekatan - Teknik

Pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran.  Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya dan ia merupakan satu set teori yang sistematik. 

Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek.  Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun.  

Teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan  kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darjah.  Kalau guru mengajar bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu satu teknik.  Sekiranya seorang guru Pendidikan Islam mengajar pelajar menghafaz Al-Qur`an dengan mendengar bacaan dalam pita kaset, maka ini dikatakan teknik. 

Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur.  Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan.  Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah.  Contoh kaedah ialah kaedah kuliah, demonstrasi, Socrates, simulasi, inquiri penemuan, Forebel dan sebagainya.
Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang.  Padanya, kaedah mengajar bukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untuk mencapai obektif pengajaran.
Tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua   pelajar  dalam semua keadaan.  Kaedah harus berubah  mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar.  Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan pelajar.  
            
Al-Kailany (1986) menyenarai sedikit panduan kepada guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran, antaranya ialah: 
 1. Kaedah mestilah sesuai dengan tujuan dan matlamat pelajaran.
 2. Kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai.
 3. Kaedah juga haruslah sesuai dang tabiat (nature) pelajaran yang diajar.
 4. Kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar
 5. Kaedah itu mestilah yang boleh atau mampu diaplikasi oleh guru
 6. Mempunyai masa yang cukup untuk mengaplikasikan kaedah bekenaan
 7. Kaedah yang dipilih mestilah sesuai dengan kemudahan yang ada.
An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar  yang diajar, malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar.  Dengan cara ini pelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama.  Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik.
           
Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. Di samping itu, matlamat yang hendak dituju juga mestilah terang dan jelas.  Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Congelosi (1992) mencadangkan bahawa setiap pengajaran harus terlebih dahulu disediakan rancangannya dan dalam rancangan pengajaran ini harus mempunyai perkara-perkara berikut, iaitu: 
 1. Tujuan am (learning goal)
 2. Objektif pelajar (specific objective)
 3. Langkah-langkah pengajaran yang mengandungi aktiviti-aktivit tertentu untuk menolong pelajar mencapai objektif pelajaran
 4. Perlu ada makanisma untuk memantau kemajuan pelajar
 5. Penilaian (sumative evaluation) untuk mengukur pencapaian pelajar

13 February 2012

Apakah itu alamat IP?

Alamat IP (Protokol Internet) ialah nombor kod unik yang mengenal pasti komputer di Internet. Mengandungi 4 segmen angka yang dipisahkan oleh “titik” (contohnya, 165.113.245.2), alamat IP diberikan kepada setiap komputer yang dihubungkan kepada Internet.

10 February 2012

Apakah perbezaan antara TEKNIK dengan kaeah/ pendekatan?

Ialah merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi  sesuatu  aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, main peranan, simulasi, sumbang saran dan lain-lain.

26 January 2012

Apakah itu Windows Media Player?

Seperti Real Player, Windows Media Player adalah program yang popular untuk menonton atau mendengar media pada komputer anda. Dipasang dengan Windows pada kebanyakan komputer, Media Player membenarkan anda memainkan fail video dan audio berharga pada kumpulan laman web Herbalife.

22 January 2012

ICTL - Information Communication Technology Literacy

ICTL tu apa?  In English sebab diajar semasa waktu BI.

I – INFORMATION
C – COMMUNICATION
T – TECHNOLOGY
L – LITERACY

atau dalam bahasa dipanggil Literasi Komputer.

Program ICTL ini akan dilaksanakan kepada semua sekolah rendah yang mempunyai makmal komputer (pengkomputeran). Bagi Sekolah Kurang Murid, program ini boleh dilaksanakan sebagai aktiviti berkumpulan berdasarkan bilangan komputer yang dibekalkan.
 • 61-99 orang pelajar 8 unit komputer
 • 30-60 orang pelajar 5 unit komputer
 • kurang 30 orang pelajar 3 unit komputer
Objektif Program ICTL:
Memahami konsep sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang berkaitan serta berkebolehan menggunakannnya pada tahap rendah.

Pelaksanaan Program ICTL:
Program ini akan dilaksanakan selama tiga (3) bulan persekolahan dengan mengambil waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris (SK) dan bahasa ibunda (SJK) selama 60 minit seminggu.

Program ini hendaklah dilaksanakan secara berturutan selama tiga (3) bulan, selepas guru mengikuti kursus yang dianjurkan.

Rangka Kandungan Program ICTL:
Kandungan yang terdapat di dalam Buku Panduan ICTL ini adalah merupakan keperluan asas literasi ICT yang perlu dikuasai oleh pelajar di sekolah rendah.

Tahap kesukaran literasi ICT berbeza dari tahun ke tahun apabila murid maju dari Tahun 1 hingga ke Tahun 6.

Beberapa tajuk akan diulang tetapi kedalaman skop adalah berbeza mengikut kebolehan pelajar.


Tahap 1:

COMPUTER LAB MANAGEMENT
Computer Lab Location
Computer Lab Plan
Computer Lab Organisation
 
COMPUTER HARDWARE
Computer Parts
Alphabet and Numeric Keys
Function Keys
Input and Output Devices

COMPUTER SOFTWARE
Operating System
Application Software


Tahap 2:

COMPUTER LAB MANAGEMENT
Advance Computer Lab Management

COMPUTER HARDWARE
Computer Parts and Components
Alphabet and Numeric Keys
Function Keys
Input and Output Devices

COMPUTER SOFTWARE
Operating System
Application Software

INTERNET
Netiquette
Search Engine
E-Mail

MAINTENANCE
Virus Scan
Disk Defragmentation
Drive Clean
Scandisk

WEBPAGE
Creating Webpage

Just info.

Pendekatan Deduktif

Boleh ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu rumus,prinsip, hukum, teorem atau peraturan didikuti dengan aplikasinya ke atas contoh yang khusus. Kadang kala pendekatan deduktif ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus, prinsip, teorem atau peraturan yang telah diketahui.
Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid mempunyai kefahaman yang mendalam dan pengetahuan yang cukup serta berupaya memilih rumus, prinsip, hokum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikan kepada contoh-contoh yang khusus.

Dalam penggunaan pendekatan deduktif ini,guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal.Murid dibimbing mengingat kembali hukum,prinsip,teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. 

Jenis-Jenis Pendekatan Deduktif :
Terdapat 3 jenis pendekatan deduktif yang biasa digunakan sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Penyelesaian masalah : pendekatan deduktif banya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya setelah murid mendapat fngsi imbuhan ‘ ber ‘ mereka disuruh membuat ayat dengan menggunakan imbuhan ‘ ber ‘.

Membentuk generalisasi baru : pendekatan deduktif ini dapt digunakan untuk membuat generalisasi yang baru. Misalnya setelah murid mempelajari rumus luas segi empat tepat mereka diminta menggunakan rumus itu untuk mendapatkan rumus luas segitiga bersudut tegak.

Membukti hipotesis : pendekatan deduktif juga boleh digunakan untuk membuktikan Sesuatu hipotesis melalui sesuatu hokum atau prinsip yang telah dipelajari contohnya selepas murid telah mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus, mereka diminta menggunakan teorem ini bagi membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga ialah 180 darjah.

Prinsip-Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Deduktif
Pada peringkat permulaan masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu.Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali generalisasi, prinsip atau teoti yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang didedahkan.

11 January 2012

Pendekatan induktif

Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya.

Dalam penggunaan kaedah ini,guru akan memulakan pengajarannya dengan menberikan beberapa contoh yanh khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama.berdasarkan kepada contoh-contoh yang diberikan,murid-murid dibimbing memikir,mengkaji,mengenalpasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu,kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan.

Di dalam sesuatu situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif,guru boleh mengemukakan beberapa contoh yang khusus,diikuti dengan aktiviti soal jawab untuk membimbing murid-muridnya memerhati,mengkaji,mengenal pasti prinsip atau fakta penting yang terkandung dalam setiap contoh itu.Semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,guru tidak digalakkan memberi sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan itu.Guru hanya membimbing murid,melalui aktiviti soal jawab ,mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh –contoh khusus yang dikemukakan.
Kaedah induktif merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran,khususnya Matematik,Sains dan Bahasa.kaedah inkuiri-penemuan yang banyak diamalkan apabila mengajar Sains sebagai aktiviti pelajarannya,adalah berlandaskan kepada pendekatan induktif.

Jenis-Jenis Pendekatan Induktif :
Pendekatan induktif mempunyai pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan untuk mengajar pelbagai jenis mata pelajaran contohnya :

Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu misalnya mencari segitiga yang sama dari pelbagai jenis segitiga.

Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya mendapat prinsip gravity daripada ujikaji benda-benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah.

Membentuk satu hokum daripada pernyataan-pernyataan tertentu. Misalnya mendapat hukum tatabahasa daripada analisis terhadap struktur ayat atau bahasa.

Membentuk satu teorem daripada aktiviti-aktiviti induktif. Misalnya mencari hasil tambah sudut-sudut dalam pelbagai jjenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga.

Mendapat teori daripada satu urutan pemikiran. Contohnya memerhati tingkah laku manusia untuk mendapat satu teori pembelajaran.

Prinsip=prinsip Pendekatan Induktif.
Untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan,guru perlulah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan berikut iaitu
Sebelum memulakan aktiviti p&p guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai iaitu yang boleh membantu murid membuat rumusan. Di samping itu soalan juga harus disediakan supaya murid mendapat kesimpulan yang berkenaan

Guru tidak harus memberi penerangan dan menghurikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab.Jenis contoh yang khusus harus dipelbagaikan tetapi mempunyai cirri yang sama serta mudah untuk murid mengenalpastinya.

Selepas contoh dikemukakan , murid digalakkan memberi contoh lain yang serupa.Guru tidak harus mengemukakan contoh sekaligus tetapi mempersembahkan satu persatu supaya dapat menarik minat murid dan membolehkan mereka mengenalpasti cirri pada contoh itu dengan lebih mudah.Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid membuat kesimpulan.Melibatkan penggunaan deria murid seperti penglihatan dan pendengaran.

05 January 2012

Apakah itu http:// ?

HTTP  atau http:// (atau, “Hypertext Transfer Protocol”) ialah set universal peraturan komunikasi yang digunakan oleh Internet untuk bertukar maklumat di antara mesin. Secara mudahnya, HTTP mendefinisikan alamat web dengan memberitahu pelayan dengan tepat apa yang mesti dihantar ke pengguna yang mengklik pautan atau meminta URL.

03 January 2012

Bolehkah Windows Media Player berfungsi pada Mac?

Ya, jika anda mempunyai sistem pengoperasian MAC “OSX” dengan Windows Media Player 9, anda boleh menonton fail video dan audio Herbalife pada MAC anda.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK