26 January 2012

Apakah itu Windows Media Player?

Seperti Real Player, Windows Media Player adalah program yang popular untuk menonton atau mendengar media pada komputer anda. Dipasang dengan Windows pada kebanyakan komputer, Media Player membenarkan anda memainkan fail video dan audio berharga pada kumpulan laman web Herbalife.

22 January 2012

ICTL - Information Communication Technology Literacy

ICTL tu apa?  In English sebab diajar semasa waktu BI.

I – INFORMATION
C – COMMUNICATION
T – TECHNOLOGY
L – LITERACY

atau dalam bahasa dipanggil Literasi Komputer.

Program ICTL ini akan dilaksanakan kepada semua sekolah rendah yang mempunyai makmal komputer (pengkomputeran). Bagi Sekolah Kurang Murid, program ini boleh dilaksanakan sebagai aktiviti berkumpulan berdasarkan bilangan komputer yang dibekalkan.
  • 61-99 orang pelajar 8 unit komputer
  • 30-60 orang pelajar 5 unit komputer
  • kurang 30 orang pelajar 3 unit komputer
Objektif Program ICTL:
Memahami konsep sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang berkaitan serta berkebolehan menggunakannnya pada tahap rendah.

Pelaksanaan Program ICTL:
Program ini akan dilaksanakan selama tiga (3) bulan persekolahan dengan mengambil waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris (SK) dan bahasa ibunda (SJK) selama 60 minit seminggu.

Program ini hendaklah dilaksanakan secara berturutan selama tiga (3) bulan, selepas guru mengikuti kursus yang dianjurkan.

Rangka Kandungan Program ICTL:
Kandungan yang terdapat di dalam Buku Panduan ICTL ini adalah merupakan keperluan asas literasi ICT yang perlu dikuasai oleh pelajar di sekolah rendah.

Tahap kesukaran literasi ICT berbeza dari tahun ke tahun apabila murid maju dari Tahun 1 hingga ke Tahun 6.

Beberapa tajuk akan diulang tetapi kedalaman skop adalah berbeza mengikut kebolehan pelajar.


Tahap 1:

COMPUTER LAB MANAGEMENT
Computer Lab Location
Computer Lab Plan
Computer Lab Organisation
 
COMPUTER HARDWARE
Computer Parts
Alphabet and Numeric Keys
Function Keys
Input and Output Devices

COMPUTER SOFTWARE
Operating System
Application Software


Tahap 2:

COMPUTER LAB MANAGEMENT
Advance Computer Lab Management

COMPUTER HARDWARE
Computer Parts and Components
Alphabet and Numeric Keys
Function Keys
Input and Output Devices

COMPUTER SOFTWARE
Operating System
Application Software

INTERNET
Netiquette
Search Engine
E-Mail

MAINTENANCE
Virus Scan
Disk Defragmentation
Drive Clean
Scandisk

WEBPAGE
Creating Webpage

Just info.

Pendekatan Deduktif

Boleh ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu rumus,prinsip, hukum, teorem atau peraturan didikuti dengan aplikasinya ke atas contoh yang khusus. Kadang kala pendekatan deduktif ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus, prinsip, teorem atau peraturan yang telah diketahui.
Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid mempunyai kefahaman yang mendalam dan pengetahuan yang cukup serta berupaya memilih rumus, prinsip, hokum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikan kepada contoh-contoh yang khusus.

Dalam penggunaan pendekatan deduktif ini,guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal.Murid dibimbing mengingat kembali hukum,prinsip,teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. 

Jenis-Jenis Pendekatan Deduktif :
Terdapat 3 jenis pendekatan deduktif yang biasa digunakan sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Penyelesaian masalah : pendekatan deduktif banya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya setelah murid mendapat fngsi imbuhan ‘ ber ‘ mereka disuruh membuat ayat dengan menggunakan imbuhan ‘ ber ‘.

Membentuk generalisasi baru : pendekatan deduktif ini dapt digunakan untuk membuat generalisasi yang baru. Misalnya setelah murid mempelajari rumus luas segi empat tepat mereka diminta menggunakan rumus itu untuk mendapatkan rumus luas segitiga bersudut tegak.

Membukti hipotesis : pendekatan deduktif juga boleh digunakan untuk membuktikan Sesuatu hipotesis melalui sesuatu hokum atau prinsip yang telah dipelajari contohnya selepas murid telah mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus, mereka diminta menggunakan teorem ini bagi membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga ialah 180 darjah.

Prinsip-Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Deduktif
Pada peringkat permulaan masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu.Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali generalisasi, prinsip atau teoti yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang didedahkan.

11 January 2012

Pendekatan induktif

Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya.

Dalam penggunaan kaedah ini,guru akan memulakan pengajarannya dengan menberikan beberapa contoh yanh khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama.berdasarkan kepada contoh-contoh yang diberikan,murid-murid dibimbing memikir,mengkaji,mengenalpasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu,kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan.

Di dalam sesuatu situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif,guru boleh mengemukakan beberapa contoh yang khusus,diikuti dengan aktiviti soal jawab untuk membimbing murid-muridnya memerhati,mengkaji,mengenal pasti prinsip atau fakta penting yang terkandung dalam setiap contoh itu.Semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,guru tidak digalakkan memberi sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan itu.Guru hanya membimbing murid,melalui aktiviti soal jawab ,mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh –contoh khusus yang dikemukakan.
Kaedah induktif merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran,khususnya Matematik,Sains dan Bahasa.kaedah inkuiri-penemuan yang banyak diamalkan apabila mengajar Sains sebagai aktiviti pelajarannya,adalah berlandaskan kepada pendekatan induktif.

Jenis-Jenis Pendekatan Induktif :
Pendekatan induktif mempunyai pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan untuk mengajar pelbagai jenis mata pelajaran contohnya :

Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu misalnya mencari segitiga yang sama dari pelbagai jenis segitiga.

Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya mendapat prinsip gravity daripada ujikaji benda-benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah.

Membentuk satu hokum daripada pernyataan-pernyataan tertentu. Misalnya mendapat hukum tatabahasa daripada analisis terhadap struktur ayat atau bahasa.

Membentuk satu teorem daripada aktiviti-aktiviti induktif. Misalnya mencari hasil tambah sudut-sudut dalam pelbagai jjenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga.

Mendapat teori daripada satu urutan pemikiran. Contohnya memerhati tingkah laku manusia untuk mendapat satu teori pembelajaran.

Prinsip=prinsip Pendekatan Induktif.
Untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan,guru perlulah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan berikut iaitu
Sebelum memulakan aktiviti p&p guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai iaitu yang boleh membantu murid membuat rumusan. Di samping itu soalan juga harus disediakan supaya murid mendapat kesimpulan yang berkenaan

Guru tidak harus memberi penerangan dan menghurikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab.Jenis contoh yang khusus harus dipelbagaikan tetapi mempunyai cirri yang sama serta mudah untuk murid mengenalpastinya.

Selepas contoh dikemukakan , murid digalakkan memberi contoh lain yang serupa.Guru tidak harus mengemukakan contoh sekaligus tetapi mempersembahkan satu persatu supaya dapat menarik minat murid dan membolehkan mereka mengenalpasti cirri pada contoh itu dengan lebih mudah.Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid membuat kesimpulan.Melibatkan penggunaan deria murid seperti penglihatan dan pendengaran.

05 January 2012

Apakah itu http:// ?

HTTP  atau http:// (atau, “Hypertext Transfer Protocol”) ialah set universal peraturan komunikasi yang digunakan oleh Internet untuk bertukar maklumat di antara mesin. Secara mudahnya, HTTP mendefinisikan alamat web dengan memberitahu pelayan dengan tepat apa yang mesti dihantar ke pengguna yang mengklik pautan atau meminta URL.

03 January 2012

Bolehkah Windows Media Player berfungsi pada Mac?

Ya, jika anda mempunyai sistem pengoperasian MAC “OSX” dengan Windows Media Player 9, anda boleh menonton fail video dan audio Herbalife pada MAC anda.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK