27 June 2016

Teori Kecerdasan Pelbagai Untuk Gaya Pembelajaran EDU3105

Penyediaan dan perancangan reka bentuk pengajaran terutama yang berasaskan kepada Model ASSURE memerlukan pertimbangan dari aspek gaya pembelajaran murid-mnurid. Penentuan objektif, pemilihan kaedah dan media serta aktiviti yang bakal dirancang perlu mempertimbangkan gaya pembelajaran. Terdapat pelbagai teori yang dikemukakakan berkaitan gaya pembelajaran
seperti  
  1. Model Dunn &Dunn 
  2. Kolb Learning Styles Inventory 
  3. Honey & Mumford: Learning Styles Questionnaire 
  4. Hermaan: Whole Brain Learning Style Preference
  5. Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardne
  6. Model Gaya Pembelajaran VAK 
Untuk kursus  Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, pelajar-pelajar disarankan menggunakan Teori Kecerdasan Pelbagaiuntuk perancangan reka bentuk pengajaran. Walaubagaimanapun, gaya pembelajaran yang lain boleh dipertimbangkan.

1 comments:

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK