31 October 2017

Nota Kursus: Teknologi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran

Teknologi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran

Nota ini menjelaskan konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. Mengguna teknologi dan media pengajaran berdasarkan model rekabentuk pengajaran, menghasil dan menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian dengan cekap.Reka Bentuk Pengajaran


Kandungan nota ini menjelaskan pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran serta menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan juga berkaitan peranan reka bentuk pengajaran dan model-model reka bentuk pengajaran.

Nota penuh...
Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

Nota berkaitan pemilihan media pengajaran, pengubahsuaian dan penghasilan media untuk pengajaran dan pembelajaran. Aspek penilaian keberkesanan media pengajaran juga diberi penekanan berasaskan aspek-aspek impak media berdasarkan teori tertentu.


Nota penuh...

Visual Pengajaran dan PembelajaranNota berkaitan prinsip dan elemen grafik. Perbincangan juga tentang peranan visual, jenis-jenis dan penghasilan bahan visual untuk pengajaran dan pembelajaran. Contoh-contoh grafik/ illustrasi juga disediakan.
Audio Untuk Pengajaran dan Pembelajaran

Pengenalan dan peranan Audio dalam pengajaran dan pembelajaran. Membincangkan sumber dan format fail audio digital. Kursus ini juga mengaplikasikan kemahiran penghasilan bahan audio dengan membuat perancangan dan persediaan rakaman seterusnya membuat kerja suntingan.

Nota penuh...
Video untuk Pengajaran dan Pembelajaran


Membincangkan peranan penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran serta kelebihannya berbanding dengan media yang lain. Sumber dan format video juga dibincangkan bagi memudahkan pelajar memilih format video yang sesuai. Seterusnya membincangkan teknik merakam dan langkah-langkah penghasilan klip video.
Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat untuk Pengajaran dan Pembelajaran

Nota ini akan membincangkan tentang sistem komputer - input,output dan unit pemprosesan. Seterusnya nota berkaitan jenis-jenis Perisian Aplikasi seperti Pemprosesan Perkataan, Persembahan Elektronik, Hamparan Elektronik dan Pangkalan Data. Perbincangan juga ditulis berkaitan Integrasi perisian aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Nota penuh...


Multimedia Interaktif Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran

Nota berkaitan konsep multimedia untuk pembelajaran serta model yang digunakan dalam pembangunan perisian. Pengahasilan pakej pembelajaran multimedia interaktif diberi penekanan seperti Perancanagan dan penyediaan bahan multimedia, Elemen Interaktif Penilaian bahan multimedia dan sebagainya.

Nota penuh...
Internet Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran


Apakah Pembelajaran Dalam Talian? Bagaimanakah pembelajaran secara dalam talian berlaku? Apakah jenis-jenis pembelajaran dalam talian? Apakah kesannya? Apakah peralatan dan aplikasi yang diperlukan untuk pembelajaran? Apakah aplikasi internet untuk pengajaran? Semuanya dijawab dalam nota ini.

Nota penuh...
Isu Harta Intelek, Undang-undang Siber, Plagiat, Kerahsiaan, Keselamatan, Penyebaran Maklumat

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hakcipta 1987.

Pengurusan Pembelajaran

Objektif kursus ini adalah:
Menyatakan matlamat diri dan akademik.
Pengurusan masa harian kendiri.
Gaya pembelajaran kendiri.
Membezakan ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.
Menjelaskan strategi untuk meningkatkan ingatan
Menghasilkan jadual waktu belajar kendiri

30 October 2017

Kemahiran Memproses dan Penyediaan Bahan Bertulis

Apakah Maklumat?

Maklumat ialah suatu bentuk penerangan yang dibuat berdasarkan sumber yang diperolehi dalam bentuk data hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang kemudiannya dapat memberi manfaat dan menambah tahap pengetahuan kepada penerima maklumat tersebut.

Brown (dipetik dalam Paisley dan Chen,1982), maklumat boleh didefinisikan sebagai sistem yang menterjemahkan mesej supaya dapat disimpan, mendapatkan kembali dan kemudiannya dimanipulasikan dan akhirnya menjadi sumber akhir yang sedia untuk digunakan.

Nota Penuh...

29 October 2017

Teknik Membaca

Antara topik perbincangan ialah: 
Skim: Baca sepints lalu Pembacaan secara cepat semua tajuk atau topik untuk mengetahui tajuk atau topik yang mungkin mengandungi maklumat yang dikehendaki. 
Question: Menyoal Untuk mengetahui jenis maklumat yang dikehendaki. 
Read: Membaca Untuk memahami maklumat yang terkandung dalam tajuk atau topik yang telah dipilih dalam buku itu dan mencatatkan idea utama. 
Recite: Menyebut kembali Kemahiran menyebut kembali idea utama atau penting yang telah dicatatkan 
Review: Menyemak Untuk menyemak idea utama yang telah dicatatkan supaya dapat memahaminya.

Nota Penuh...

28 October 2017

Sistem Pengurusan Pembelajaran

Nota ini berkaitan Sistem Pengurusan Pembelajaran” (Learning Management System - LMS) iaitu istilah yang digunakan dengan meluas untuk sistem-sistem yang menyediakan capaian kepada perkhidmatan pembelajaran secara dalam talian untuk  para pelajar, para guru dan pentadbir sistem. Topik lain juga dibincangkan

Nota Penuh...

26 October 2017

Sikap Terhadap Pentaksiran

Nota kursus ini mengandungi:
  • Jenis-jenis pentaksiran 
  • Persediaan untuk pentaksiran 
  • Tugasan Individu 
  • Tugasan Berkumpulan 
  • Integriti Pelajar
Nota Penuh...

24 October 2017

Penyesuaian Sosial

Tajuk Perbincangan:

  • Kemahiran interpersonal dan intrapersonal 
  • Pelajar sebagai Ahli komuniti Pembelajaran 
  • Isu-isu Perkongsian Maklumat 
  • Isu Gender dalamKecemerlanganAkademik

Nota Penuh...

21 July 2017

Apps : Aplikasi KBAT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Memperkenalkan Apps KBAT myFikir untuk panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran berasaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Segala maklumat telah disusun oleh editor yang memberikan kemudahan memilih kata tugas berdasarkan 4 fasa Model Proses Kreativiti Terarah yang digalakkan penggunaannya dalam kalangan guru. 

Jika anda telah menggunakan apps, kami memerlukan anda menjalani soal selidik demografi. Sila klik pautan berikut: Soal selidik Demografi

Dua aplikasi disediakan iaitu versi IPG dan versi Sekolah. Sila muat turun salah satu aplikasi tersebut secara PERCUMA dengan mengimbas logo QR myFikir dengan aplikasi QR code smartphone anda:Berikut adalah senarai kandungan aplikasi dan antara muka paparan apps.

KANDUNGAN
- Konsep KBAT 
- Model KBAT 
- Dimensi Pengetahuan 
- RPH KBAT 
- Tahap Kognitif 
- Aktiviti KBAT 
- Soalan KBAT 

 PAPARAN:

Paparan antaramuka mungkin sedikit berbeza dengan aplikasi sebenar.


Soal selidik demografi apps myFikir:

Setelah anda menggunakan apps ini, kami memerlukan anda melakukan tinjauan demografi. 
Kerjasama anda didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK