Pages

31 July 2015

Projek Koswer Multimedia Interaktif Berasaskan Model ASSURE dan ADDIE

Tugasan kali ini adalah menghasilkan koswer multimedia interaktif berasaskan model ADDIE. Pelajar juga dikehendaki merancang pengajaran dan pembelajaran berdasarkan model ASSURE. Sila ikut langkah-langkah berikut sebagai panduan:

Merancang satu sesi pengajaran dan pembelajaran bagi satu topik subjek major/ minor untuk satu sesi pengajaran berasaskan model ASSURE.
Contoh:
 • Subjek: Pendidikan Seni Visual
 • Tahun: Empat Bestari
 • Topik: Menggambar
 • Tema: Buah-buahan Tempatan

Perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan model ASSURE
 • Analisis murid tahun Empat Bestari (3 aspek dianalisis)
 • Tentukan objektif
 • Memilih media (Koswer yang dihasilkan berdasarkan model ADDIE), Kaedah yang digunakan dan Sumber Pembelajaran
 • Jelaskan bagaimana media (Koswer) digunakan dalam pembelajaran tersebut (Persediaan peralatan, persekiran, kesediaan murid dan sebagainya)
 • Penglibatan murid (Bincangkan bagaimana anda dapat menyediakan aktivti pembelajaran murid dengan menggunakan koswer yang telah dihasilkan. Aktivti yang dirancang ke arah mencapai objektif.
 • Membuat penilaian keberkesanan media dalam pengajaran dan pembelajaran yang dirancang.

Merancang pembangunan koswer bagi berdasarkan model ADDIE iaitu:

1.   Membuat analisis keperluan pengguna dengan merujuk kepada subjek dan topik yang dirancang di dalam model ASSURE di atas, iaitu:
 • Membuat analisis keperluan pengguna.
 • Subjek: Pendidikan Seni Visual
 • Tahun: Empat Bestari
 • Topik: Menggambar
 • Tema: Buah-buahan Tempatan

2.  Merekabentuk koswer, membangun, pelaksanaan dan penilaian.

Membangunkan koswer dengan perisian (Authoring Tools) yang sesuai seperti Flash, Articulate Storyline atau Authorware. Pastikan perisian yang digunakan mempunyai lesen yang sah atau gunakan perisian percuma seperti CourseLab.

Sila kemuakan persoalan anda di ruangan komen!

23 July 2015

Whatsaap dalam pnp

Penggunaan teknologi maklumat dan telekomunikasi memberi impak pada kehidupan manusia. Ianya merupakan tren terkini pada masa sekarang. Berdasarkan kajian, penggunaan teknologi di dalam industi pengajaran merupakan suatu respons positif kepada dunia pengajaran dan pembelajaran.

Penggunaan Whatsapp sebagai medium berbicara menjadi-jadi sekarang. Bukan setakat perbualan secara santai malah terdapat perkumpulan profesional menggunakan Whatsapp sebagai medium untuk bertukar-tukar pendapat. Ramai juga sekarang menggunakan medium ini dalam urusniaga, pembelajaran dan sebagainya.

Bagaimana aplikasi ini boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran? Sila tinggalkan komen anda.

17 April 2015

Pembelajaran Abad Ke-21

Dalam meniti abad ke 21, kemahiran pedagogi menuntut seseorang guru memiliki kemahiran pembelajaran dan inovasi (Learning and innovation skills), kemahiran maklumat, media dan teknologi (Information, media and technology skills) dan kemahiran hidup dan kerjaya (Life and career skills). Selain itu terdapat pelbagai elemen yang perlu diberi perhatian dalam menguasai kemahiran abad ke-21 ini. Elemen-elemen tersebut adalah seperti yang berikut;
 • Kreativiti dan Inovasi (Creativity and Innovation)
 • Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah (Critical Thinking and Problem Solving)
 • Komunikasi dan Kolaborasi (Communication and Collaboration)
 • Literasi Maklumat (Information Literacy)
 • Literasi Media (Media Literacy)
 • Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK) (ICT (Information,Communications and Technology) Literacy)
 • Fleksibiliti dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri (Flexibility and Adaptability)
 • Berinisiatif dan Mempunyai Haluan Diri (Initiative and Self-Direction)
 • Kemahiran Sosial dan Antara-Budaya (Social and Cross-Cultural Skills)
 • Produktiviti dan Akauntabiliti (Productivity and Accountability)
 • Kepimpinan dan Tanggungjawab (Leadership and Responsibility)
Dalam kita melihat kemahiran yang perlu ada bagi seorang guru, penting juga kita mengetahui ciri-ciri guru abad ke-21. Antara ciri-ciri guru yang diperlukan bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Negara adalah seperti berikut;
 • menguasai subjek (kandungan kurikulum)
 • mahir dan bertrampilan dalam pedagogi (pengajaran & pembelajaran)
 • memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka
 • memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology)
 • memiliki kemahiran kaunseling
 • menggunakan teknologi terkini
 Manakala ciri-ciri pelajar abad ke-21 pula merangkumi pelbagai aspek iaitu;
• Berupaya membuat hubung-kait
• Bijak menyoal
• Yakin berkomunikasi
• Mengambil risiko
• Dahagakan ilmu
• Ingin tahu
• Menjana idea
• Fleksibel
• Tidak berputus asa
• Mendengar dan membuat refleksi
• Berkemahiran kritis
• Menguasai kemahiran literasi
• Berani mencuba
• Mampu berfikir sendiri
• Membuat inisiatif
• Mampu bekerja dengan orang lain
• Membuat perubahan
• Berintegriti
• Berkeperibadian tinggi

Bentuk pengajaran dan pembelajaran ini perlu dipraktikkan demi meneruskan kelangsungan pendidikan bertaraf dunia.

06 December 2014

Menguli tanah liat dengan teknik 'Spiral'

Berbeza dengan teknik bullhead, spiral menolak tanah liat dari tepi sehingga membentuk lingkaran. Uli sampai tanah menjadi lembut. 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK